Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource1 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource1), Fid:335, Did:0, useCase: 3

SIA 1.ROKA PRIVĀTUMA POLITIKA

Redakcija
Redakcija

Pārzinis SIA "1.ROKA", reģ. Nr. 50103270071 (turpmāk – Sabiedrība), juridiskā adrese Kurzemes prospekts 4 - 7,
Rīga, LV-1067, tālr. +371 26311794, e-pasta adrese: info@epadomi.lv

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personu datu apstrādi, tad Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot iepriekš norādītos sakaru kanālus.

Sabiedrība, apstrādājot personas datus, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus piemērojamos normatīvos aktus fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā. (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības, kā arī aizsargā personas datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām.

Šī privātuma politika izskaidro, kā Sabiedrība apstrādā fiziskas personas datus (klientu, sadarbības partneru, sadarbības partneru pārstāvju/kontaktpersonu un citu personu, kuru dati var nonākt Sabiedrības rīcībā īstenotās komercdarbības ietvaros) datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Sabiedrības privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības, kā arī rūpēsimies par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

1. Personas datu apstrādes nolūki.

Sabiedrības personas datu apstrādes nolūki ir saistīti ar Sabiedrības komercdarbības funkcijām. Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

līguma sagatavošanai, noslēgšanai, izpildei un administrēšanai – šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums par pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītos jautājumos – arī rēķinu nosūtīšanai;
personāla atlasei un vadībai;
efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšanai;
iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
lai veidotu un uzturētu Sabiedrības iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piemēram, līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamajā apjomā;

2. Sabiedrība apstrādā personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats:

Sabiedrība apstrādā personas datus pakalpojuma nodrošināšanai, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu izpildi, lai noslēgtu līgumus, uzraudzītu to īstenošanu, pildītu noslēgto līgumu nosacījumus, pirms līguma slēgšanas, identificējot datu subjektu. Lai nodrošinātu atbilstošu maksājumu aprēķinu, lai sazinātos ar Jums par pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma ar līgumu izpildi saistītos jautājumos (pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmās daļas b, c un f punktiem).

Sabiedrība apstrādā personas datus, lai pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram, grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasības, Arhīva likuma prasības u.c., kā arī sniegtu atbildes uz valsts un tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem likumā noteiktajā kārtībā un apjomā. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai apstrādātu, saglabātu un uzskaitītu ienākošo un izejošo korespondenci (pasta vēstules, e-pasta vēstules) (Regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).

Sabiedrība apstrādā personas datus, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmās intereses, kā piemēram, klientu apkalpošanas kvalitāti, lai izskatītu iespējamās klientu sūdzības un pretenzijas, nodrošinātu Sabiedrības un tās klientu īpašuma aizsardzību, kā rezultātā Sabiedrības juridiskajā adresē, saimnieciskās darbības veikšanas vietā var tikt veikta videonovērošana, vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai (nodrošinātu pierādījumus) (pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmās daļas f punktu).

Sabiedrība apstrādā personas datus, lai informētu sabiedrību par nozīmīgiem notikumiem. Sabiedrības saimnieciskā darbība ir saistīta ar laikrakstu izdošanu (žurnālistiku), tāpēc tā ir tiesīga Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros apstrādāt fizisku personu datus žurnālistikas vajadzībām, nodrošinot līdzsvaru starp tiesībām uz personas datu aizsardzību, tiesībām uz vārda un informācijas brīvību, jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt informāciju. (pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 32.panta 1.un 2.pantiem).
Darbinieku personas datus Sabiedrība apstrādā pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmās daļas b un c punktiem.

3. Personas datu glabāšanas ilgums.

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
kamēr Sabiedrība pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – Sabiedrība glabās līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, piemēram, likumā “Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;
Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, Sabiedrība tos dzēsīs vai iznīcinās.

4. Personas datu saņēmēji.

Sabiedrība veic attiecīgums pasākumus, lai apstrādātu personas datus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata konkrētajai personas datu apstrādei.

Personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

Sabiedrības darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Sabiedrība var nodot datus valsts un pašvaldības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm, nodokļu pārvaldei, tiesai, zvērinātam tiesu izpildītājam).
Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, Sabiedrība personas datus var nodot sadarbības partneriem – apstrādātājiem atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā apjomā, kas veic vajadzīgo datu apstrādi Sabiedrības uzdevumā, piemēram, auditori, datu bāzes tehniskais uzturētājs un citas personas, kuras saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Sabiedrībai.

Trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai konkrētajai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

5. Sadarbības partneru personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātāju izvēle.

Sabiedrība veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Sabiedrība rūpīgi izvēlas personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtē tā nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

6. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības.

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

personīgi vai rakstveidā, iesniedzot Sabiedrības juridiskajā adresē: Kurzemes prospekts 4 - 7,
Rīga, LV-1067, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: info@epadomi.lv .

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem (iesniegt iesniegumu Sabiedrībai), pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, personas datu dzēšanu, personas datu pārnesamību, iebilst pret personas datu apstrādi vai lūgt personas datu labošanu, kā arī citas tiesības, kuras izriet no Regulas noteikumiem.

Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Sabiedrība nodrošina datu apstrādi un drošību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, datu subjekta iebildumu gadījumā, Sabiedrība veic operatīvu darbības, lai rastu situācijas risinājumu. Tomēr, ja datu subjekts uzskata, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Pēc datu subjekta rakstveida pieprasījuma saņemšanas, Sabiedrība:

pārliecinās par datu subjekta identitāti;
izvērtē pieprasījumu;
izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Ja Sabiedrībai ir nepieciešama papildu informācija, lai identificētu datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, vai izpildītu pieprasījumu, tad Sabiedrība var lūgt sniegt papildu informāciju, lai spētu korekti izpildīt pieprasījumu un atlasīt informāciju (piemēram, precizēt norādi uz konkrētiem dokumentiem un datumiem).

Sabiedrība neizmanto Jūsu datus automatizēto lēmumu pieņemšanā.

7. Tiesības atsaukt piekrišanu.

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi vai rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Sabiedrības juridiskajā adresē: Kurzemes prospekts 4 - 7,
Rīga, LV-1067, Latvija (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: info@epadomi.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic Sabiedrība, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

Izmaiņas Privātuma politikā.
Sabiedrībai ir tiesības veikt grozījumus šajos noteikumos. Šo noteikumu aktuālā versija ir pieejama Sabiedrības mājas lapā: epadomi.lv sadaļā PRIVĀTUMA POLITIKA.