Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource121 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource121), Fid:247, Did:0, useCase: 3


Kura horoskopa zīme drīkst aizņemties naudu?

Redakcija
Redakcija

Kat­ra cil­vē­ka in­di­vi­du­āla­jā ho­ro­sko­pā re­dza­mas vi­ņa at­tie­cī­bas ar ma­te­ri­āla­jām vēr­tī­bām, ta­jā skai­tā ko­pē­jiem fi­nan­šu re­sur­siem, ku­ros ie­tilpst gan biz­ne­sa ie­gul­dī­ju­mi, gan nau­da, kas tiek aiz­ņem­ta no kre­dīt­ie­stā­dēm. Dau­dziem ar šo jau­tā­ju­mu viss kār­tī­bā. Var aiz­ņem­ties, at­dot, un ne­kā­du pro­blē­mu. Ta­ču sa­mē­rā bie­ži sa­sto­pa­mas kar­tes, ku­ras ie­rau­got cil­vēks jā­brī­di­na: aiz­ņe­mies ap­do­mī­gi! Vai – ne­da­ri to vis­pār!

AUNS

Kaut arī dzī­vē dau­dzās lie­tās viņš ir im­pul­sīvs un ne vi­sai ap­do­mīgs, at­tie­cī­bā uz nau­du Auns spēj ie­ņemt prag­ma­tis­ku po­zī­ci­ju. To­mēr past­āv arī risks, ka šīs zo­di­aka zī­mes pār­stāv­ji im­pul­sī­vu emo­ci­ju ie­spai­dā var ie­gā­dā­ties kaut ko ne vi­sai ne­pie­cie­ša­mu, tur­klāt ar augs­tiem pro­cen­tiem. La­bā­kais va­ri­ants – ne­lie­las kre­dīt­sais­tī­bas uz īsu lai­ka pe­ri­odu.

VĒR­SIS

Vēr­sis prot ar nau­du rī­ko­ties ap­do­mī­gi, to pie­tau­pīt un ie­krāt, tā­pēc ne­pie­cie­ša­mī­ba pēc kre­dī­ta vai lī­zin­ga pir­ku­ma var ras­ties diez­gan re­ti. Ta­ču, ja viņš ņems kre­dī­tu, tad vis­ti­ca­māk, lai pa­aug­sti­nā­tu sa­vu dzī­ves kom­for­ta lī­me­ni – ie­gā­dā­tos ne­kus­ta­mo īpa­šu­mu, au­to vai kā­du ci­tu lie­lu, no­de­rī­gu un prak­tis­ku pir­ku­mu. Aiz­ņem­ša­nās no­tiks pār­do­mā­ti.

DVĪ­ŅI

Dvī­ņi nav rē­ķi­nā­tā­ji, tā­pēc ne­re­ti ro­das si­tu­āci­jas, kad vi­ņi ne vi­sai kon­tro­lē sa­vu nau­das plūs­mu. Tas var no­vest pie si­tu­āci­jām, kad maz­liet pie­trūkst līdz al­gai. Mir­kļa ie­spai­dā Dvī­ņi var lī­zin­gā no­for­mēt jaun­u plan­šet­da­to­ru, tele­fo­nu vai au­to. Tur­klāt past­āv diez­gan liels risks pār­mak­sāt, jo prak­tis­ka ap­rē­ķi­nā­ša­na nav šīs zo­di­aka zī­mes stip­rā pus­e.

VĒ­ZIS

Tā kā Vē­ži ir ap­do­mī­gi un vi­ņiem ne­pa­tīk ris­kēt, šā­da at­tiek­sme būs arī pret aiz­ņem­ša­nos. Vē­zis la­bāk sa­vilks jos­tu un iz­tiks ar ma­zu­mi­ņu ne­kā no­nāks pa­rā­dos. Ja to­mēr tiks iz­lemts par la­bu kre­dīt­sais­tī­bām, tad Vē­zis rū­pī­gi iz­vēr­tēs vi­sus par un pret, mek­lēs iz­de­vī­gā­ko va­ri­an­tu, kur ir ie­spē­ja­mi zem­ākas pro­cen­tu lik­mes, un il­gi vi­su pār­do­mās.

LAU­VA

Lau­vām pa­tīk vē­rie­nīgs un kom­for­tabls dzī­ves­veids, un kā­pēc gan ne­iz­man­tot kre­dī­ta vai lī­zin­ga ie­spē­jas? Pro­cen­tu lik­mes un pār­mak­sā­ša­na vi­ņu īpa­ši ne­uz­trauc, ja vien ir ie­spē­jas tikt pie kā­das kā­ro­tas, krāš­ņas un ele­gan­tas lie­tas. Tie­ši šī vēl­me Lau­vam var sa­gā­dāt pro­blē­mas, jo, ie­gā­dā­jo­ties man­tu, ne vien­mēr tiek pa­do­māts par kre­dī­ta at­do­ša­nu.

JAU­NA­VA

Prak­tis­kās Jau­na­vas kre­dīt­sais­tī­bas uz­ņem­sies ti­kai ga­lē­jas ne­pie­cie­ša­mī­bas ga­dī­ju­mā. Vi­ņas iz­vēr­tēs pie­dā­vā­ju­mu, rū­pī­gi iz­vē­lo­ties va­ri­an­tu ar vis­ze­mā­ka­jām pro­cen­tu lik­mēm. Jau­na­vām pie­mē­ro­tā­kas ir il­gter­mi­ņa sais­tī­bas ar ne­lie­liem ik­mē­ne­ša mak­sā­ju­miem. Pre­tē­jā ga­dī­ju­mā var ras­ties stress un fi­nan­šu ne­sta­bi­li­tā­tes iz­jū­ta.

SVA­RI

Sva­ru zī­mes pār­stāv­jiem tīk dzī­vot skais­ti, ar ele­gan­ci, ta­ču ne vien­mēr iz­do­das līdz­sva­rot ie­nā­ku­mus un iz­de­vu­mus. Tā­pēc rei­zu­mis ro­das va­ja­dzī­ba iz­man­tot aiz­de­vu­mu. Ta­jā pa­šā lai­kā Sva­ri ir ga­na ap­do­mī­gi, lai ne­pa­ļau­tos ne­sa­mē­rī­gam skais­tu lie­tu vi­li­nā­ju­mam. Vi­ņu pir­ku­mi būs pār­do­mā­ti. Sva­ri lab­prāt iz­man­tos ne­lie­lu īs­ter­mi­ņa kre­dī­tu ie­spē­jas.

SKOR­PI­ONS

La­bāk pie­ti­cī­gā­ka man­ta, bet sa­va, ne­kā grez­nī­ba uz pa­rā­da – tāds vai­ru­mā ga­dī­ju­mu būs Skor­pi­ona mo­to. Šīs zī­mes pār­stāv­ji prot rī­ko­ties ar nau­du un to ra­ci­onā­li iz­man­tot. Ja arī Skor­pi­ons uz­ņem­sies kre­dīt­sais­tī­bas, tad vis­drī­zāk tās būs biz­ne­sa at­tīs­tī­bai. Ie­spē­jams, nau­da tiks ie­gul­dī­ta kā­dā vēr­tī­gā pir­ku­mā, pie­mē­ram, ne­kus­ta­ma­jā īpa­šu­mā.

STRĒL­NIEKS

Šīs zī­mes pār­stāv­ji pret nau­du iz­tu­ras no­piet­ni. Ja arī tiks ņemts kre­dīts vai kaut kas ie­gā­dāts lī­zin­gā, vi­ņi at­ra­dīs iz­de­vī­gā­ko va­ri­an­tu. Rei­zu­mis gan Strēl­nie­ka vēl­mes var būt lie­lā­kas ne­kā ie­spē­jas, ta­ču grū­tī­bās vi­ņi no­nāks re­ti. Il­gter­mi­ņa pa­sā­ku­mi Strēl­nie­ku var no­gur­di­nāt, tā­pēc vē­la­mā­kais va­ri­ants – kre­dīt­sais­tī­bas uz īsu lai­ku.

ME­ŽĀ­ZIS

Me­žā­zis dzī­vē vē­las prog­no­zē­ja­mī­bu un sta­bi­li­tā­ti, viņš ir krā­jējs, ne­vis tē­rē­tājs, tā­pēc kre­dīt­sais­tī­bas uz­tvers kā ap­grū­ti­nā­ju­mu. Ir ta­ču tik grū­ti šķir­ties no nau­das, kas kat­ru mē­ne­si jā­at­mak­sā! Dzī­ve uz pa­rā­da Me­žā­zi var pa­da­rīt no­māk­tu. Vie­nī­gais iz­ņē­mums – ja ru­na par ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma ie­gā­di, kas dzī­vei pie­šķir lie­lā­ku sta­bi­li­tā­ti.

ŪDENS­VĪRS

Ūdens­vī­ra gal­vā ro­sās daudz do­mu, viņš no­dar­bo­jas ar vai­rā­kām lie­tām vien­lai­kus, tā­pēc ie­vē­rot fi­nan­šu dis­cip­lī­nu ir sa­mē­rā pro­ble­mā­tis­ki. Ta­jā pa­šā lai­kā šīs zī­mes pār­stāv­jiem pa­tīk la­bi dzī­vot. Tas var no­vest pie si­tu­āci­jas, kad Ūdens­vī­ram ir vien­lai­kus vai­rā­kas sais­tī­bas. Ir grū­ti ie­vē­rot at­mak­sas ter­mi­ņus, tāpēc jā­iz­vei­do savs fi­nan­šu ka­len­dārs.

ZI­VIS

Nau­das jau­tā­ju­mus Zi­vis cen­šas ri­si­nāt ope­ra­tī­vi, un tas var no­vest gan pie ne­pār­do­mā­tas aiz­ņem­ša­nās, gan ne­va­ja­dzī­giem tē­ri­ņiem. To­mēr pa­rād­sais­tī­bas uz Zi­vīm at­stāj no­mā­co­šu ie­spai­du, tā­pēc vi­ņas no tām cen­šas at­brī­vo­ties pēc ie­spē­jas ātr­āk vai arī ie­ka­vē at­do­ša­nu un mē­ģi­na par to ne­do­māt.

Astroloģe Guna Kārkliņa